Siirry sisältöön

Terveys ja hyvinvointi

Kunnan keskeisimpiä tehtäviä on huolehtia asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Hyvinvointi merkitsee jokaiselle kuntalaisille erilaisia asioita. Kuntien laaja tehtäväkenttä takaa kuitenkin monipuolisen alustan, jossa asukkaiden hyvinvointia edistetään. Kunnat tuottavat asukkailleen palveluita aina koulutuksesta puhtaaseen juomaveteen ja kotouttamiseen.

Onnistunut terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö vaatii toimivaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kunta tuottaa monipuolisia asukkaiden hyvinvointia tukevia palveluita, kuten liikunta-, kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisopalveluita. Myös kuntalaisella itsellään on keskeinen rooli omatoimisessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset tavoitteet

Hyvinvointityön johtaminen kunnassa

Monialainen hyvinvointiryhmä kokoaa eri toimialat ja muut toimijat. Käytännön työtä tehdään erilaisissa kuntien työryhmissä sekä eri toimialoilla. Hallinnonalat ylittävää operatiivista johtamista, asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten on suositeltu, että kunnat nimeävät eri toimialojen johtohenkilöistä koostuvan hyvinvointityöryhmän, jonka puheenjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Juupajoella hyvinvointiryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, tekninen johtaja, rehtori, kirjastonjohtaja, päiväkodin johtaja, vapaa-aikakoordinaattori, ruokapalveluiden esihenkilö sekä puheenjohtajana hyvinvointijohtaja. Kokouksiin voidaan kutsua hyvinvointialueen asiantuntijoita.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Kunnissa tulee valmistella laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Hyvinvointikertomustyö jakaantuu kertomusosaan, jossa kuvataan hyvinvoinnin nykytilanne ja suunnitelmaosaan, jossa on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi tulevaisuudessa. Hyvinvointikertomuksen laadintaan ovat osallistuneet kunnan viranhaltijoiden, työntekijöiden, sote-palveluntuottajien edustajien ja päättäjien ohella vanhus- ja vammaisneuvosto antamalla lausuntonsa kertomuksen suunnitelmaosaan. 

Suunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon tulevaisuuden muutokset liittyen valmisteilla olevaan hyvinvointialueiden muodostumiseen. Indikaattoreiden ja muun tarkastellun hyvinvointitiedon osoittamana Juupajoen hyvinvointiryhmä esitti kunnan hyvinvoinnin edistämisen painopisteiksi vuosille 2021 – 2024:

1. Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
2. Osallisuus ja vaikuttaminen
3. Turvallinen elinympäristö
4. Vaikuttavat palvelut.

Laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa 13.12.2021.

Vuosittaiset hyvinvointiraportit

Valtuustolle tehdään vuosittain raportti, jossa kuvataan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilaa sekä toteutettuja toimenpiteitä niiden yläpitämiseksi ja parantamiseksi. Raportti on osa hyvinvointikertomuksen toimeenpanoa ja lakisääteistä seurantaa.