Siirry sisältöön

Kaavoitus

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentuminen.

Yleistietoa kaavoituksesta

Kunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta. Seudullisella tasolla kaavoitusta ohjaa maakuntakaava, jonka laadinnasta vastaa maakunnan liitto.

Juupajoella kaavoitustyö on kunnanhallituksen alaista toimintaa. Kaavat hyväksytään pääsääntöisesti kunnanvaltuustossa.

Juupajoella kaavojen ja muiden maankäytön suunnitteluun liittyvien asioiden käytännön valmistelutyö tehdään teknisessä toimistossa. Lisäksi tekninen toimi vastaa suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten valmistelusta.

Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta eri mielipiteet tulisivat esille kaavoituksessa.

Juupajoen voimassa olevat kaavat löydät Karttamiimin karttapalvelusta.(siirryt toiseen palveluun)

Kaavaprosessi

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi kaavan vireille tulosta kaavan hyväksymiseen. Kaavojen luonne ja merkittävyys vaikuttavat kaavaprosessiin. Merkittävissä kaavoissa prosessi on tavallista laajempi ja osallistumismahdollisuuksia enemmän.

Alla on lyhyesti kuvattu vaiheittaista kaavoitusprosessia:

1. Aloitus

Kaavasuunnittelun vireille tulosta ilmoitetaan osallisille. Jokaisesta kaavasta laaditaan alkuvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavoituksen kohde, suunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet sekä sen merkittävimmät vaikutukset, jotka aiotaan arvioida ja selvittää työn kuluessa. Siinä kerrotaan myös valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja tiedottamisen menettelytavat.

2. Kaavaluonnos

Kaavaluonnoksessa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittaminen. Luonnos asetetaan nähtäville mielipiteitä varten. Kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipiteensä ja tehdä parannusehdotuksia. Usein järjestetään myös yleisötilaisuus.

3. Kaavaehdotus

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet. Ehdotus on viimeistelty näkemys alueesta päätöksentekoa varten. Ehdotus sisältää kaavakartan merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostuksen. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja nähtävillä olon aikana siitä voi jättää muistutuksen.

4. Hyväksyminen

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Mahdolliset muistutukset käsitellään ennen kaavan hyväksymistä. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella.

Lisätietoja antaa