Siirry sisältöön

Yleiskaavat

Yleiskaavan tarkoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Kunnalla ja eri viranomaisilla on omat odotuksensa rantojen käytön suunnittelulle. Julkista tahoa kiinnostavat vapaan rannan osuudet, uimapaikat ja venevalkamat, maatalouden, kalastuksen ja pysyvän asutuksen tarpeet sekä niiden yhteen sovittaminen. Nämä ovat asioita jotka kiinnostavat useita kunnan asukkaita. Eräs kysymys on virkistystoimintojen ja niihin liittyvien elinkeinojen kehittämisen edellytykset.

Arvokkaiden luontokohteiden, kuten erilaisten esiintymien, maisemien ja eläimistön elinympäristönen säilyttäminen jälkipolville on eräs yleiskaavoituksen tehtävä.

Rantojen suunnittelun eräänä keskeisenä teemana on pidettävä pyrkimystä maanomistajien tasapuoliseen kohteluun rakennusoikeuden jakamisessa. Rantayleiskaava sovittaa yhteen ranta-alueisiin kohdistuvat intressit, helpottaa rakentamista koskevaa päätöksentekoa, huolehtii maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta ja varmistaa sen, että yleiset tarpeet ja luonnon säilyttämisen näkökohdat eivät unohdu.

Yleiskaava tarjoaa kunnan rakentamista ohjaaville elimille selkeän ohjeen, jonka mukaan luvat rakentamiselle voidaan myöntää. Rantayleiskaava toimii yhtälailla raamina rakennus- ja poikkeuslupien myöntämiselle kuin myös rantakaavan laatimiselle.

Maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja yleiseet tarpeet on jo huomioitu yleiskaavassa, joten näitä seikkoja ei tarvitse erikseen joka hankkeen yhteydessä selvittää.

Kopsamon oikeusvaikutteinen kyläosayleiskaava

Viime vuosien pientalorakentaminen on Juupajoella keskittynyt Kopsamon alueelle. Rakentamisen on mahdollistanut Kopsamon alueelle rakennettu vesihuoltoverkosto. Kopsamon alueen hallitun rakentamisen ja ympäristöarvojen huomiointi vaati osayleiskaavan laatimisen alueelle.

Osayleiskaavan perusteella ei suoraan myönnetä rakennuslupia.

Kaava-aineisto

Kopsamon kyläosayleiskaava
Kopsamon kyläosayleiskaavan selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kopsamon kyläosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi
Kopsamon kyläosayleiskaavan luontoselvitys
Kopsamon kulttuuriympäristöselvitys

Juupajoen rantaosayleiskaava

Juupajoen rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.12.1996.
Pirkanmaan ympäristökeskus on vahvistanut kaavan 16.6.2000.

Rantaosayleiskaava-alueeseen kuuluvat pääsääntöisesti kaikki Juupajoen kunnan ranta-alueet.

Korkeakosken taajamaan liittyvä Tehtaanjärvi ei ole mukana rantaosayleiskaavassa. Järven rantojen käyttö liittyy niin olennaisesti taajaman maankäyttöön, että Tehtaanjärven rantojen suunnittelu tehdään taajaman suunnittelun yhteydessä.

Erikokoisia järvialtaita alueella on 93 kpl. Muunnetun rantaviivan kokonaispituus on n. 134 kilometriä. Todellista rantaviivaa on vastaavasti n. 170 kilometriä.

Korkeakosken osayleiskaava

Juupajoen kunnanvaltuusto on 24.8.1987 hyväksynyt Korkeakosken osayleiskaavan.
Osayleiskaava on laadittu silloisen rakennuslain mukaisesti 1 asteen yleiskaavana jolloin suunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa, mutta sitä ei alistettu ympäristöministeriön vahvistettavaksi.Osayleiskaava ei ole voimassa rakennuskaavoitetulla alueella. Näille alueille laadittuna sillä on rakennuskaavan muuttamista ohjaava vaikutus. Muualla se on ohjeena laadittaessa rakennuskaavaa.

Rantaosayleiskaavan muutos, Suinun-Väihi

kunnanvaltuusto hyväksynyt 26.9.2016 pykälä 22, voimaantulo 9.11.2016)