Siirry sisältöön

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Esiopetuksessa ja perusopetuksessa olevalla oppilaalla ja lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa olevalla opiskelijalla on oikeus opiskeluhuoltoon.

Opiskeluhuolto koostuu yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa hyvää yhteistyötä ja toimintakulttuuria, yhteisöllistä toimintaa, kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä sekä oppilaan ja opiskelijan turvallisuutta edistäviä toimia. Yhteisöllinen työ kuuluu kaikille oppilaitoksessa työskenteleville työntekijöille.

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla edistetään oppilaan ja opiskelijan oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta sekä pyritään ehkäisemään ongelmien syntymistä. 

Opiskeluhuoltopalveluja ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Kuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.

Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja toimii yhteistyössä oppilaiden perheiden, koulun henkilöstön sekä tarvittaessa eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori tekee yhteisöllistä työtä mm. erilaisten oppilasryhmien kanssa ja osallistuu myös oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämistyöhön.

Oppilas itse, huoltaja, opettaja tai muu yhteistyötaho voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin.

Koulupsykologi

Koulupsykologin työhön kuuluu oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia yhdessä perheen, koulun ja muiden verkostojen kanssa.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu on tarkoitettu 13-23-vuotiaille kuntalaisille ja paikkakunnalla opiskeleville. Vastaanotolla saa tukea elämän erilaisiin kuormittaviin tilanteisiin ja omien voimavarojen vahvistamiseen. Palvelun perustana on nopea hoidon tarpeen arviointi sekä verkostoyhteistyö.  

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Koulutuksen järjestäjän on laadittava opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma. Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman tulee sisältää opiskeluhuollon toteuttamisen tavoitteet ja keskeiset periaatteet sekä toimenpiteet opiskeluhuollon toteuttamiseksi ja seuraamiseksi.

Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskeluhuoltopalvelujen, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten suunnitelmassa on oppilaitoskohtaisesti seuraavat tiedot:

1) arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista;
2) oppilaitosyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi ja tarvittavien tukitoimienjärjestämiseksi
3) yhteistyön järjestäminen opiskelijoiden ja heidän perheidensä sekä oppilaitoksessa työskentelevien ja muiden opiskelijoiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa;
4) suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimenpiteet opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 6 §:n mukaisesti.