Siirry sisältöön

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot vaativat luvan tai ilmoituksen tekemistä. Täältä löydät kaikki ympäristönsuojelun lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintiasioihin liittyvät ohjeistukset ja lomakkeet.

Ympäristöluvat

Ympäristönpilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan ympäristölupa. Luvan varaiset toiminnot luetellaan ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja -asetuksessa (713/2014). Toiminnan laajuudesta ja laadusta riippuen lupahakemus käsitellään kunnassa tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.

Maa-aineslupa

Maa-aineslupahakemuksen (siirryt toiseen palveluun)löydät Ympäristökeskuksen verkkosivuilta.

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki (555/1981) säätelee maa-ainesten ottoa. Muita maa-ainesten käyttöä sääteleviä asetuksia on asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) sekä asetus kivenlouhimoista ns. MURAUS-asetus (800/2010).

Maa-ainesten oma kotitarvekäyttö asumiseen ja maa- sekä metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa, mutta sitä on tehtäväilmoitus kunnan ympäristönsuojeluun.

Vesilain mukaiset luvat

Monet rannan pieniltäkin vaikuttavat hankkeet voivat vaatia vesilain mukaisen luvan tai niistä tulee tehdä ilmoitus. Ohjeet ruoppauksiin ja niittoihin Ruoppaus-​ ja niittoilmoitus sekä ohjeet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ympäristöhallinnon sivuilta löytyy lisätietoja rantojen kunnostuksesta, maankuivatuksesta ja ojituksesta(siirryt toiseen palveluun) sekä pienistä vesirakennustöistä(siirryt toiseen palveluun).

Kemikaalilain mukaiset lupa-asiat

Kemikaaleja ja polttoaineita käsittelevien ja varastoivien yritysten tulee tehdä kemikaali-​ilmoitus Pirkanmaan pelastuslaitokselle(siirryt toiseen palveluun) tai turvallisuus-​ ja kemikaalivirastolle Tukesille.(siirryt toiseen palveluun)

Kemikaali-​ ja öljyvahingoista on ilmoitettava Hätäkeskuksen (112) lisäksi myös ympäristönsuojeluyksikköön.

Vesiliikennelain mukainen lupa

Moottorikäyttöisellä vesikulkuvälineellä tapahtuva harjoittelu, kilpailu tai muu vastaava toistuva tai pysyvä järjestäminen vaatii vesilain mukaisen vesiliikenneluvan. Lupaa on haettava kunnan ympäristönsuojelusta myös yksittäiselle tapahtumalle, jos siitä on odotettavissa huomattavaa haittaa ympäristölle. Hakemus voi olla vapaamuotoinen.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Moottoriajoneuvolla saa ajaa maastossa ainoastaan maanomistajan luvalla. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tarvitaan lupa. Yksittäiseenkin tapahtumaan on haettava lupa, jos on odotettavissa huomattavaa haittaa ympäristölle, asutukselle, kalastukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Maastoa on myös jään peittämä vesialue.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen.

Ilmoitukset

Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta (YSL 118 §). Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus 30 vrk aikaisemmin erityisen häiritsevää tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Ilmoituksen varaisia toimintoja ovat muun muassa osa eläinsuojista, vähäiset ampumaradat, sahalaitokset, varikot, eläintarhat, huvipuistot ja pienimuotoinen elintarvike- ja rehuteollisuus. Ilmoituksen varaiset toiminnot ovat tarkemmin lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 4.

Aumausilmoitus

Kuivalannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vrk ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluun.

Rekisteröintimenettely

Ympäristönsuojelulain mukaiset rekisteröitävät toiminnot on listattu ympäristönsuojelulain liitteessä 2. Näitä ovat muun muassa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasema, kiinteät betoniasemat, kemialliset pesulat, alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset sekä orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnot.

Käytöstä poistetut öljysäiliöt

Käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu säiliö on poistettava maaperästä.

Ympäristönsuojeluviranomaiselta voi hakea lupaa jättää säiliö maahan, mikäli poistaminen on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu haittaa tai vahinkoa rakennukselle.

Vapautushakemus vesijohdon ja viemärin liittymisvelvollisuudesta

Kiinteistöllä on vesihuoltolaitoksen toiminta-​alueella velvollisuus liittyä vesijohtoon ja viemäriin sekä mahdolliseen hulevesiviemäriin. Vapautuksen kiinteistölle vesihuoltolain 10 pykälässä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta voi antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 11 pykälässä säädetyin perustein.

Ota yhteyttä