Siirry sisältöön

Ilmansuojelu

Ilmansuojelulla pyritään terveelliseen, turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön. Puhdas ulkoilma on tärkeä kunnan asukkaille, elintarviketuotannolle ja elinkeinoelämälle. Rakennusten sisäilman laatuun vaikutetaan ensisijassa rakennusteknisin keinoin ja materiaalivalinnoin sekä puhtaanapidolla. Ulkoilman epäpuhtaudet kulkeutuvat myös sisätiloihin.

Paikallista ulkoilman pilaantumista aiheuttavat energiantuotanto, teollisuus ja liikenne sekä roskien poltto ja maastopalot. Ilmapäästöjä ovat esimerkiksi rikin ja typen yhdisteet sekä pienhiukkaset, hajut, häkä ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC-päästöt). Toinen ilmanlaatua yleisesti heikentävä tekijä on yhdisteiden maasta tai maanosista toiseen tapahtuva kaukokulkeuma (esim. otsoni ja pienhiukkaset).

Kunnalla on oltava selvillä paikallisesta ilmanlaadusta. Viranomaistehtävänä kunta myöntää ympäristöluvat erilaisille toiminnanharjoittajille ja valvoo lupaehtojen noudattamista. Kunta voi hoitaa selvilläolo -velvoitteensa joko jatkuvin ilmanlaadun mittauksin (teollisuus- ja liikennepaikkakunnat) tai tarvittaessa ilmanlaatuselvityksin. Viranomaistehtävien osalta luvanhakija osoittaa täyttävänsä ilmapäästöille kulloinkin voimassa olevat lainsäädäntöteitse (YSL) annetut vähimmäisraja-arvot.

Ilmanlaatutieto on apuna myös kunnan maankäytön suunnittelussa esimerkiksi asuin- tai teollisuusalueita kaavoitettaessa ja liikennesuunnittelussa. Jatkuva ilmanlaadun mittaus mahdollistaa poikkeustilanteissa asukastiedottamisen ja tarvittaessa päästöjä aiheuttavan toiminnan rajoittamisen. Pienhiukkaset, pöly ja otsoni ovat ongelmallisimpia ilmanlaatua heikentäviä yhdisteitä maamme taajamissa.

Lisätietoja